Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

MARKOMPLEX MEDICAL Kft

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

a MARKOMPLEX MEDICALCsoport által működtetett alábbi egészségügyi szolgáltatók:

Markomplex Medical Kft. (Cg.11-09-026316, 2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc utca 1.)

Markodental Praxis Kft. (Cg.11-09-023716, 2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc utca 1.)

a továbbiakban Szolgáltató által az Intézményben végzett egészségügyi szolgáltatások kapcsán az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) állapítja meg:

1. Értelmező rendelkezések

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF alkalmazása és az ellátások nyújtása során a következő kifejezések, az alábbi tartalommal bírnak:

Páciens: a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait – személyesen vagy az arra jogosult képviselője útján – igény bevevő vagy abban részesülő személy,

Kezelőorvos: a Páciens vagy az arra jogosult képviselője által választott, a Szolgáltató alkalmazásában álló, vagy a Szolgáltatóval kötött egyéb szerződés (pl. közreműködői, személyes közreműködői vagy szabadfoglalkozású) alapján a Szolgáltató nevében eljáró konzultáns orvos, aki a Páciens adott egészségügyi állapotával kapcsolatos Kezelési tervet meghatározza, valamint ezek keretében a beavatkozásokat végzi, és aki a Páciens kezeléséért felelősséggel tartozik.

Intézmény: a Szolgáltató által végzett egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyszíne: 2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc utca 1.

Egészségügyi szolgáltatás: minden olyan tevékenység (beleértve a közreműködő orvosok által végzett közvetített egészségügyi szolgáltatást is), amelynek célja a Páciens egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése céljából a Páciens vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a Páciens vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök kiszolgálását.

Egészségügyi ellátás: a Páciens adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások összessége,

Sürgős szükség: a Páciens egészségi állapotában bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a Páciens közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne

Veszélyeztető állapot: az az állapot, amelyben az azonnali intézkedés hiánya a Páciens vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzete eredményezne, illetőleg a környezetére közvetlen veszély jelentene.

Vizsgálat: az a tevékenység, amelynek célja, a Páciens egészségi állapotának felmérése, egészségének megőrzése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegségek meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének megállapítása

Beavatkozás: azon megelőző, diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs vagy más célú fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai eljárás, amely a Páciens szervezetében változást idéz vagy idézhet elő

Egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás a Szolgáltató nevében egészségügyi szolgáltatást nyújtó személy tudomására jutó, a Páciens kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adatok függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

Orvosi titok: a Páciens olyan egészségügyi és személyes adatai, amelyek a Páciens egészségügyi ellátása során az ellátásban résztvevő személyek tudomására jutottak

Kezelési terv és előkalkulációs lap: a Páciens dokumentáció része, amely a Páciens előzetes diagnózisa alapján szükséges egészségügyi beavatkozások, kezelések szolgáltatási díját tartalmazza.

II. A szerződés tárgya

1. A rendelkezésre álló információk alapján a Páciensre vonatkozóan megállapítható kórismét, a tervezett vizsgálatok és beavatkozások tételes leírását és azok általános jellemzőit, valamint a beavatkozás természetéből adódó, esetlegesen bekövetkező szövődmények leírását – kezelés típustól függően – Felek a páciens által aláírt „Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat”-ban rögzítik. (Ezen dokumentum tartalma a Páciens egészségügyi dokumentációjának részét képezi, mely adatok és információk az orvosi titok körébe tartoznak, azokat a Szolgáltató kizárólag az erre vonatkozó jogszabályok szigorú betartása mellett hozhatja harmadik személy tudomására.)

2. A Páciens (a beavatkozás, ellátás jellegétől függően szóban/ráutaló magatartással, illetve írásbeli nyilatkozattal) megbízza a Szolgáltató-t II/1. pontjában hivatkozott dokumentumokban rögzített vizsgálat(ok) beavatkozás(ok) elvégzésével és az ugyanebben a dokumentumban rögzített, a beavatkozás(ok) természetéből adódó, esetlegesen bekövetkező szövődmények kezelésével, valamint az azokhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások nyújtásával. A Szolgáltató az egészségügyi Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízást elfogadja, a vonatkozó egészségügyi jogszabályokban foglalt kötelezettségének eleget tesz.

III. A Szolgáltató díjazása

 1. A Páciens köteles a Szolgáltató által végzett kezelés/beavatkozás ellenértékeként – érvényes árjegyzék alapján – egészségügyi szolgáltatási díjat fizetni.

 2.  Szolgáltató írásban személyre szabottan értesíti a pácienseket arról, hogy az egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátásáért és egyéb szolgáltatásokért a Szolgáltatót, az aktuális előkalkulációs lapban foglalt díjazás illet meg.

A 2007. évi CXXVII tv. 85 §. (1) bek. c) pontja alapján a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás tárgyi ÁFA-mentes, a tájékoztatókban kalkulált díj összege, csomagár alkalmazása esetében is – a vizsgálatok/beavatkozások során vagy azokat követően, illetve azokkal összefüggésben felmerülő, előre nem látható körülmények, illetve szövődmények ellátásának költségeivel módosulhat.

A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy bizonyos ellátások esetén az előkalkulációs lapban foglalt árak módosulhatnak, emelkedhetnek, amennyiben a beavatkozás során a korábbi diagnózisban foglaltaktól eltérő, esetleg súlyosabb kórisme kerül megállapításra.

 1. A Páciens részére nyújtott egészségügyi szolgáltatás díja tekintetében a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg, a Szolgáltató az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amelyet a Páciens köteles – az intézmény elhagyása előtt – a Szolgáltató pénztárában megfizetni, készpénzben, illetőleg bankkártyával, vagy egészségbiztosítási kártyával történő utalással.

 2. Műtéti beavatkozások esetén a Szolgáltató az ellátást megelőzően jogosult a Pácienstől, illetve törvényes képviselőjétől előleget kérni, mely összeg az egészségügyi szolgáltatás díjába beszámításra kerül. A Páciens a műtét előtt 48 órát megelőzően a műtétet jogosult lemondani. Páciens tudomásul veszi, hogyha 48 órán belül történik részéről (vagy képviselője részéről) a lemondás, illetve a műtéten nem jelenik meg, úgy az előleg a Szolgáltató által beszámításra, illetve visszafizetésre nem kerül, kivéve, ha a beavatkozás elmulasztása számára nem volt felróható.

 3. A Páciens tudomásul veszi továbbá, hogy járóbeteg ellátás esetén az általa lefoglalt időpontot az ellátást megelőző legalább 24 órával van lehetősége lemondani. Amennyiben ezen időtartamon belül kerül sor a lemondásra, vagy a páciens a rendelésen nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató jogosult a vizitdíjra, amely a páciens részére kiszámlázásra kerül.

 4. A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienseket, hogy attól függetlenül, hogy a tb. ellátásaira jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján biztosított, az egészségügyi szolgáltatást nem az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe. Ezért a szolgáltatásért sem most, sem a jövőben nem részesülhet semmiféle jogcímen NEAK támogatásban.

 5. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Pácienseket, hogy – hatályos jogi szabályozás alapján – a magánellátásban igénybe vett kezelésekhez/beavatkozásokhoz kapcsolódó esetleges utókezelések, utógondozások, ápolás, további elhelyezés egyéb egészségügyi szolgáltató intézményben – törvényben meghatározott esetekben – szintén térítésköteles, amelyre NEAK finanszírozás igénybe nem vehető.

IV. A Felek jogai és kötelezettségei

Felek az egészségügyi ellátások során, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatos együttműködésre kötelesek, amely során őket az alábbi jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

A Páciens jogai

1. A Páciens kezelőorvosát az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalmára és az ellátás jellegére figyelemmel a Szolgáltató jogosult kijelölni.

2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatása teljesítése során tiszteletben tartja a Páciens jogát az emberi méltósághoz.

3. A Pácienst – a Szolgáltató házirendjében foglaltak és a többi páciens jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavarása nélkül – megilleti a kapcsolattartás joga. A Páciens megtilthatja, hogy gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében közeli hozzátartozója vagy a gondozásra köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

4. Amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, és törvény másképpen nem rendelkezik, a Páciens jogosult – az erre vonatkozó nyilatkozat aláírását követően – az intézmény elhagyására. A távozás szándékát a Páciens köteles a kezelőorvosnak, illetve az osztályvezető orvosnak bejelenteni, aki ezt a tényt a Páciens egészségügyi dokumentációjában feltünteti, és az aláírt nyilatkozatot csatolja.

5. A Páciensnek joga van arra, hogy – személyes tulajdonságait és aktuális állapotát mindenféle szempontból figyelembe véve – számára érthető módon teljes körű és részletes tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, annak orvosi megítéléséről, a vizsgálatokkal és beavatkozásokkal összefüggő valamennyi körülményről. A Páciens jogosult további kérdések feltételére.

6. A Pácienst megilleti az önrendelkezés joga, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben korlátozható. Eszerint bármely beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy a Páciens a beavatkozáshoz beleegyezését adja, joga van továbbá arra, hogy – a törvényben meghatározott esetek kivételével és az ott meghatározott módon – az ellátást visszautasítsa. Az ellátás visszautasítása esetén a Páciens esetleges állapotromlásának kockázatát a Páciens maga viseli, azért a Szolgáltató-t, illetve a kezelőorvost felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A Páciens beleegyezését bármikor visszavonhatja, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén köteles a felmerült költségeket a Szolgáltató részére megtéríteni.

7. A Páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, jogosult abba betekinteni, arról saját költségére másolatot kérni, az Intézményből történő elbocsátásakor ambuláns lapot kapni, az egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni, kezdeményezheti a rávonatkozó egészségügyi dokumentáció kiegészítését vagy kijavítását.

8. A Páciens jogosult arra, hogy a rá vonatkozó orvosi titkot a Szolgáltató csak az arra jogosulttal közölje, és azt a hatályos jogszabályok alapján bizalmasan kezelje.

A Páciens kötelezettségei:

1. A Páciens a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a jogszabályok rendelkezéseit és a Szolgáltató intézményi rendjét (házirendjét).

2. A Páciens – amennyiben egészségi állapota engedi – képességei és ismeretei szerint köteles a Szolgáltatóval együttműködni, különösen

 1. tájékoztatni a Szolgáltatót mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így felvilágosítást adni minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényeiről,

 2. tájékoztatást adni saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti (fertőző betegségek)

 3. jogszabályban meghatározott fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

 4. tájékoztatni a Szolgáltatót minden, az egészségügyi ellátását érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,

 5. a gyógykezelésével kapcsolatos utasításokat betartani,

 6. a Szolgáltató intézményének elhagyását követően, a Páciens amennyiben panasza merül fel, köteles kezelőorvosát haladéktalanul tájékoztatni és ezzel egyidejűleg a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatót felkeresni, mivel a Szolgáltató akut sebészeti ellátást nem végez

 7. a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni,

 8. aláírt nyilatkozata alapján a Szolgáltató részére járó ellátási díjat megfizetni.

A Szolgáltató és a kezelőorvos jogai és kötelezettségei:

1. A Szolgáltató és a kezelőorvos köteles arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás teljesítése során legjobb tudása szerint, az egészségügyi szolgáltatási – ezen belül is az orvosi – tevékenység gyakorlására előírt szakmai és etikai követelmények szigorú betartásával járjon el.

2. A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül – a hatályos jogszabályok keretei között – szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást. Ezen jogosultság nem érinti a Páciens beleegyezéshez és az ellátás visszautasításához való jogosultságát.

3. A kezelőorvos jogosult más orvost vagy egyéb szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót a Páciens vizsgálatára, illetve gyógykezelésében való közreműködésre felkérni, jogosult továbbá konzílium összehívását javasolni, illetve konzíliumot összehívni.

4. A Szolgáltató, illetve a kezelőorvos az ellátást – jogszabályban meghatározott esetekben – megtagadhatja, így különösen akkor, ha a Páciens együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi.

5. A Szolgáltató és a kezelőorvos köteles a Páciensről egészségügyi dokumentációt vezetni és az azzal kapcsolatos Páciensjogoknak eleget tenni.

6. A kezelőorvos köteles a tájékoztatási kötelezettségét a Páciens rendelkezése szerint teljesíteni és az orvosi titkot megőrizni, kivéve, ha az alól a Páciens felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának teljesítését írja elő.

V. A Felek nyilatkozatai

1. A Páciens köteles tájékoztatási kötelezettségének legjobb tudása szerint eleget tenni, és tudomásul venni, hogy amennyiben az ellátása szempontjából lényeges információt szándékosan titkolt el vagy tévesen közölt és ebből kár keletkezik, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

2. A „Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat”-ban rögzített kórisme az elvégzendő vizsgálatok során módosulhat, amely maga után vonhatja további vizsgálatok és/vagy beavatkozások elvégzését. Ezen változásokról a kezelőorvos a Pácienst folyamatosan tájékoztatni köteles. A szakszerű egészségügyi ellátás ellenére előfordulhatnak az elvégzett beavatkozás(ok) során vagy azt követően bekövetkezett, a beavatkozás természetéből adódó általános, valamint a beavatkozás természetével összefüggésbe nem hozható, a legnagyobb gondosság tanúsítása mellett is semmilyen módon el nem hárítható szövődmények.

3. Minden tervezett beavatkozást kizárólag a Páciens által választott kezelőorvos végez el, aki a kezelés egésze tekintetében teljes felelősséggel tartozik, azonban sürgős szükség, veszélyeztető állapot fennállása, a Szolgáltató vezetőségének döntése, a választott kezelőorvos tartós akadályoztatása esetén, illetve az egészségügyi ellátás során felmerülő napi Páciensellátás szervezése érdekében a Szolgáltató állandó orvos stábja és személyzete jár el.

4. A Páciens köteles, a kezelés alatt tudomására jutó, más magánszemély (Páciens) személyi jogait, valamint személyes- és betegadatait érintő minden információt, adatot, titokban tartani, és ilyen információt, adatot semmilyen körülmények között sem hozni harmadik személy tudomására.

VI. Az ÁSZF hatálya

1. Jelen ÁSZF – a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevételének teljes időtartama alatt – a Szolgáltató által vállalt feladatok teljesítéséig, terjedő időre, határozott időtartamra – jött létre.

VII. Vegyes rendelkezések

1. Jelen ÁSZF rendelkezései – különösen a betegjogok gyakorlása során – a Páciens, illetve a Páciens képviseletére jogosult személy (törvényes képviselő) tekintetében értelemszerűen alkalmazandók.

2. A Páciens feltétlen és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltatót megillető díjat nem, vagy csak részben fizetné meg, a Szolgáltató által a követelés érvényesítése érdekében megbízott ügyvéd egészségügyi dokumentációját teljes körűen megismerhesse.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és a mindenkor hatályos további jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

Esztergom, 2022.

MARKOMPLEX MEDICAL Kft

Kapcsolat felvétel

Bármilyen általános vagy orvosi kérdéssel forduljon bizalommal recepciósunkhoz.

Nyitvatartási idő

Hétfő - Péntek: 7.00 - 20:00
(bejelentkezés alapján)
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva